Ugdymo planas

 

Garliavos Jonučių gimnazijos  2018/2019 m.m ugdymo planas

1 priedas Planavimas ir stebėsena

2 priedas Vaiko gerovės komisijos reglamentas.

3 priedas Lytiškumo programos integravimas

4 priedas Kultūrinė ir pažintinė veikla

5 priedas Krūvio optimizavimo priemonių planas

6 priedas Namų darbų krūvis

7 priedas Atleidimo nuo dalykų mokymosi tvarka

8 priedas Vertinimo tvarka

9 priedas Dalykų vertinimas

10 priedas Konsultacijos

11 priedas Pasiekimų stebėjimas ir gerinimas

12 priedas Neformalusis švietimas

13 priedas Neformaliojo švietimo valandos.

14 priedas Alkoholio, tabako vartojimo prevencinės programos integravimas

15 priedas Karjeros ugdymo modelis

16 priedas VU programos rengimo tvarka

17 priedas Mokymas namuose. Individualus planas

18 priedas Bendradarbiavimas su tėvais

19 priedas Pagalbos teikimo vaikui tvarka

20 priedas Dalyko, kurso keitimas

21 priedas Žmogaus saugos integravimas

22 priedas Klasių planai 2018-2019

23 priedas Modulių, pasirenkamųjų dalyku pasiūla